ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

กศน.ตำบลบ้านแก้ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

õõõõõõ

 

๑. ชื่อผลงาน    การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

                    หลักสูตร ข้าวผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์

 

กลุ่มกิจกรรม £ การศึกษาขั้นพื้นฐาน     £ การศึกษาต่อเนื่อง               £ การศึกษาตามอัธยาศัย

                £ การส่งเสริมการรู้หนังสือ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ £ บูรณาการ “Area Base”

 

 ชื่อเจ้าของผลงาน       นางนิฏฐา  มนต์คาถา ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                             กศน.ตำบลบ้านแก้ง    กศน.อำเภอนาแก

                             สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

. หลักการและเหตุผล

                    ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลา นาน และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ที่สุดของโลก  ในปัจจุบันการผลิตและการส่งออกข้าว ต้อง ประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของ ระดับราคา และการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ซึ่งส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว นับเป็น หนทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยช่วยเพิ่ม ความต้องการข้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวนานา ชนิด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใน การขาย การบริโภค และนำมาซึ่งรายได้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  ภายใต้วิสัยทัศน์ สำนักงาน กศน. คือ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ตามกรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)         และแผนการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๖๔  และพันธกิจที่ดำเนินการคือ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่ในการพัฒนา (Area –Based Development) หลักสูตรการศึกษาที่เน้นอาชีพเป็นฐาน ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทางเพื่อตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กศน. ดังที่กล่าวมาแล้ว

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก จึงได้ดำเนินการจัดให้มีจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ โครงการแปรรูปข้าว หลักสูตรการทำข้าวผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์ขึ้น โดยใช้ กศน.ตำบลตำบลบ้านแก้ง เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาเชิงรูปธรรม ได้แก่ คีรีรมณ์ ข้าวผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์ และคุณค่าเชิงนามธรรม ได้แก่ ความซาบซึ้งในเรื่องราว คุณค่าและความหมาย ที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกันกับบริบทของภายนอกชุมชนและบริบทภายในชุมชน        

กศน.ตำบลจึงให้การสนับสนุนการทำข้าวผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์ขึ้นโดยจัด เป็นฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ กลายเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำมีความน่าสนใจแตกต่างไปจากที่อื่น คือเรื่องส่วนผสมของผงพร้อมชงฮางงอกมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมาคือถั่วดาวอินคาที่สมาชิกกลุ่มปลุกเองตามครัวเรือน ทำให้มีจุดเด่นและจุดขายเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และลดปัญญาเรื่องผลผลิตข้าว-สมาชิกกลุ่มจะนำข้าวมาขายและร่วมกันทำข้าวผงพร้อมชงเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้โอท๊อปสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

     สรุปผลการดำเนินการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ข้าวผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์ สามารถเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ บนพื้นฐานของความถนัด ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาสู่การรวมกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความสัมพันธ์ภายในชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาการระบบบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต การตลาดและขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพเดิม การเข้าสู่งานอาชีพหรือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการแข่งขันและนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

    ๓.๑ วัตถุประสงค์

          ๑. ๓.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริม ด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าสู่ OOCC

          ๒. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี และ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์  และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน

          ๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืน

   .๒ เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ

              กลุ่มอาชีพบ้านท่าสีลารมณ์ จำนวน ๒๕ คน

          เชิงคุณภาพ

              ๑. ประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามความต้องการของบริบทในพื้นที่และตลาด

              ๒. ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๘๐ สามารถยกระดับทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              ๓. ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาต่อยอดอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

. วิธีการดำเนินกิจกรรม

          ๑. สถานศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดเวทีประชาคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่

          ๒. ศึกษารูปแบบวิธีการและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธ์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการบูรณาการความรู้กลุ่มสาระการประกอบอาชีพมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

          ๓. เสนอแผนโครงการข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก  ๖ สายพันธ์ต่อผู้บริหาร

          ๔. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง กฎ ระเบียบและวิธีการต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน

          ๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก  ๖ สายพันธ์

          .๖ สรุปและประเมินผลการพัฒนาตนเอง โดยพิจารณาจากผลประกอบการผ่านกิจกรรมการทำข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธ์

          ๗. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก  ๖ สายพันธ์ บ.ท่าสีลารมณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

. ผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นเลิศ

    ๕.๑ ผลที่เกิดขึ้นแก่ครูและผู้เรียน

 • ครู กศน.า สามารถดำเงินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • ครู กศน. สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
 • ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะทางวิชาชีพให้ดีขึ้น
 • ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพและพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์
 • ผู้เรียนมีงานทำและมีรายได้
 • .๒ ผลที่เกิดขึ้นแก่สถานศึกษา
 • กศน.อำเภอและ กศน.ตำบล เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ
 • กศน.ตำบล สามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมประชาชน

สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมของ กศน.ตำบล ภายในพื้นที่นั้นๆ

 • กศน.ตำบล เป็นศูนย์แนะแนวอาชีพของชุมชนและประสานงาน
 • กศน.ตำบล เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาวด้านอาชีพชุมชนให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพ
 • .๓ ผลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา/ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 • ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่
 • ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชน องค์การบริการส่วนตำบล ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กศน.
 • . สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธุ์ ให้แก่ประชาชน บ.ท่าสิลารมณ์ หมู่ ๑๐  ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

          ผลการสำเร็จของการดำเนินงาน

 • .ตำบลบ้านแก้ง ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยใช้บ้านท่าสีลารมณ์  หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นสถานที่จัดอบรม และใช้วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่อง จากการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุนดังกล่าว ปรากฏผลสำเร็จของการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
 • . กศน.ตำบลบ้านแก้ง สามารถดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาอาชีพสร้างสรรค์
 • . สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • . สามารถการแนะนำผลิตภัณฑ์ลงเว็บไซค์และสร้างร้านค้าออนไลน์
 • . สามารถส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธ์
 • . สามารถพัฒนากลุ่มข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์อาชีพอย่างสร้างสรรค์
 • . สามารถขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น
 • . สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้  ใช้กระบวนการในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้การนำอาชีพท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดเรียนรู้สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้เข้ามาสู่ กศน.ตำบลและนำผู้เรียนออกไปหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 •  

          นโยบายส่งเสริมต่างของ กศน.และกลุ่มอาชีพท่าสีลารมณ์ ทำให้เอื้อต่อการออกแบบกิจกรรม และดำเนินการขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • . ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพัฒนาอาชีพ กำหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • . ครู กศน.ตำบล มีส่วนร่วมคิดร่วมทำและพัฒนาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 • . กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ
 • . หน่วยงานและภาคีเครือข่ายเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 • . ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กศน.ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ ให้ความอนุเคราะห์ กศน. ในเรื่องแหล่งเรียนรู้และเป็นวิทยากรแก่กศน.

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนำ

         

           ควรสนับสนุนให้กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการวางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่อง ควรคำนึงถึงอาชีพในท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างกลุ่มให้ยั่งยืน โดยใช้กระบวนหลักการ “พอเพียง”

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขความรู้ มีความรู้ในเรื่องที่ทำศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง และนำ ความรู้มาปรับใช้

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

หลักสูตร ข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธุ์

กศน.ตำบลบ้านแก้ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

******************************

สถานที่จัดกิจกรรม

คีรีรมณ์  ข้าวผงพร้อมชง ฮางงอก ๖ สายพันธุ์

ณ  บ้านท่าสีลารมณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

 

   

 

   

 

 

 

นางจูมทอง  จรุณราช วิทยากร  บ้านเลขที่ 60 ม.๑๐ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก

 

 

 

ขั้นตอนการทำและผลงาน

 

 

 

     

   

 

ขั้นตอนการผลิตข้าวฮางงอก

           1.ทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ ข้าวเปลือกที่นำมาแปรรูปเป็นข้าวฮางงอก จะต้องเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ที่สมบูรณ์ เพื่อจะได้คุณภาพของข้าวฮางงอกที่เพาะงอกได้ทุกเมล็ด

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ตัวอย่างผลงานจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การแปรรูปข้าว

 

 

 

 

 

 

2.การแช่ นำข้าวไปแช่ประมาณ 48 ชม. เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว และทำให้ข้าวเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงโมเลกุลจากแป้งกลายเป็นโปรตีน จากน้ำตาลกลายเป็นน้ำตาล (Reducing sugar) ให้เกิดกรดอะมิโนและเปปไทด์ จะเปลี่ยนน้ำทุก 6 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น จากนั้นจะนำข้าวเปลือกที่แช่ไปล้างน้ำให้สะอาด จะคัดแยกสิ่งปลอมปน และเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ออกให้หมดอีกครั้ง

 

 

 

 

 

4.การนึ่ง ทางกลุ่มจะนึ่งด้วยหวดเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวทั่วไปใช้เชื้อเพลิงจากฟืนจะได้กลิ่นหอมข้าวเป็นธรรมชาติ เป็นการหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวและเป็นการฆ่าไข่ของตัวมอดที่ฝังอยู่ในเมล็ดข้าว โดยจะทำการนึ่งจนข้าวสุกประมาณ 40 นาที

5.การผึ่ง หลังจากที่นึ่งข้าวสุกแล้วจะนำข้าวมาผึ่งแดดเพื่อให้ข้าวคลายความชื้น ไม่ควรตากให้แห้งมาก เพราะเวลานำไปใส่เครื่องกะเทาะเปลือกจะทำให้จมูกข้าวและเมล็ดข้าวหักได้ ใช้เวลาผึ่งประมาณ 1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.กะเทาะเปลือก เครื่องที่ใช้จะเป็นเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องสีข้าวทั่วไป จะทำให้จมูกข้าวยังอยู่ ไม่หลุดหายไปกับแกลบ ขึ้นตอนนี้จะมีเครื่องแยกไซต์ด้วยเพราะการกะเทาะจะมีข้าวที่หักออกมาด้วยจะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์เท่านั้น ทางกลุ่มมีเครื่องกะเทาะเปลือกอยู่ 3 เครื่อง

7.การอบข้าวสาร นำข้าวที่กะเทาะแล้วไปคั่วในกระทะเพื่อลดความชื้นอีกครั้งหนึ่งในอุณหภูมิประมาณ 60 องศา

 

 

8.การคัดแยกสิ่งเจือปน และความสมบูรณ์ของเมล็ดอีกเป็นขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำมาบรรจุ

 

 

 

9.บรรจุภัณฑ์ ชั่งน้ำหนักถุงละ 1 กิโลกรัม จากนั้นนำไปเข้าเครื่องอัดสุญญากาศสามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี แล้วนำไปจำหน่ายหรือส่งตามออเดอร์ที่สั่งได้ ทางกลุ่มมีเครื่องอัดสุญญากาศอยู่ 1 เครื่อง

 

การทำผงพร้อมชงฮางงอก 6 สายพันธ์ผสมถั่วดาวอินคา

ข้าวฮางงอกมีประโยชน์มากมาย ช่วยให้สมองผ่อนคลาย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ บำรุงระบบประสาท หรือลดความดันโลหิตแล้ว การรับประทานข้าวกล้องงอกยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วยระบบย่อยอาหาร ช่วยให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ด้วย แถมยังช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ไม่ให้แก่ก่อนวัยได้อีก ซึ่งข้าวฮางงอกนอกจากจะนำมาหุงรับประทานแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผง เพื่อชงดื่มได้สะดวกขึ้น และ สามารถเพิ่มโปรตีนจากถั่วดาวอินคา เข้าไปให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 •  
 • ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105   1
 • ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่          ๑๖
 • ข้างฮางงอก กข.6             ๑๖
 • ข้างฮางงอกหอมนิล           ๑๖
 • ข้างฮางงอกหอมแดงมะลิ     ๑๖
 • ข้างฮางงอกข้าวเหนียวดำ    ๑๖
 • ถั่วเขียว                         ๑
 • ถั่วดาวอินคา                   ๑

วิธีรับประทาน

ข้าวผง  1  ช้อนโต๊ะ ชงกับน้ำร้อน 200 มล หรือผสมกับ กาแฟ น้ำผึ่ง  หรือนม 

ข้าวผงพร้อมชง จะมีกลิ่นหอมของข้าวและถั่ว  ไม่มีน้ำตาล รสชาติดั่งเดิม

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :

 •