ข้อมูล กศน.ตำบล/แหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างและขยาย ภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

  กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน  มีจำนวน   ๑๒  แห่ง  ดังนี้

 

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน. ตำบลนาแก

บ้านโคกสะอาด  ม. ๒ ตำบลนาแก

นางสาวแคทรียา  ตรีสอน

กศน. ตำบลบ้านแก้ง

บ้านนาโสก ม.๓ ตำบลบ้านแก้ง 

นางนิฏฐา  มนต์คาถา

กศน. ตำบลพุ่มแก

บ้านโพนแพง ม.  ๑๓  ตำบลพุ่มแก

นางณัฐติยา  อุปพงษ์

กศน. ตำบลพิมาน

บ้านพิมาน  ม. ๓ ตำบลพิมาน

นางสาวจุรีรัตน์  รอบรู้

กศน. ตำบลสีชมพู

บ้านสีชมพู ม. ๑ ตำบลสีชมพู

นายธานินทร์  พิมพ์มีลาย

กศน. ตำบลนาคู่

บ้านนาคู่  ม  ๒ ตำบลนาคู่

นายนิธิกร  แผ่นบุตร

กศน. ตำบลพระซอง

บ้านพระซอง ม. ๑๓ ตำบลพระซอง

นายจันทะพูน  อินปากดี

กศน. ตำบลนาเลียง

บ้านนาเลียงน้อย ม.๘ ตำบลนาเลียง

นายโชว์ติวิทย์  วิเศษ

กศน. ตำบลหนองสังข์

บ้านหนองสังข์  ม.๑ ตำบลหนองสังข์

นางชฎาภรณ์  วังทะพันธ์

กศน. ตำบลคำพี้

บ้านมูลอ้น  ม.  ๒  ตำบลคำพี้

นางวิลาวัณย์  จันทะคัด

กศน. ตำบลหนองบ่อ

บ้านยางคำ ม. ๔  ตำบลหนองบ่อ

นางไกรษร  จันโทวาท

กศน. ตำบลก้านเหลือง

บ้านดอนข้าวหลาม ม. ๑๐  ตำบลก้านเหลือง

นางสาวอังคณา  ฉิมแสง

รวมจำนวน  ๑๒  ตำบล

 

 

 

 

 

                                                                       แหล่งเรียนรู้ /เครือข่าย                                                                                           

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

. พิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หมู่ที่ ๒  บ.มูลอ้น  ต.คำพี้

. ศูนย์ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

การเพาะเห็ดนางฟ้า

หมู่ที่ ๒  บ.มูลอ้น  ต.คำพี้

. ศูนย์ฝึกอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพ

การทำปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ ๗  บ.มูลอ้นน้อย  ต.คำพี้

๔. ศูนย์ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่

หมู่ที่๑๐ บ.ดอนข้าวหลาม ต.ก้านเหลือง

. ศูนย์ฝึกอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพ

การทำปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ ๑๒  บ.จำปาศรี  ต.ก้านเหลือง

๖. ศูนย์ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่

หมู่ที่ ๔  บ.เหล่าทุ่ง  ต.สีชมพู

๗. วัดทองสว่าง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๖  บ.กลาง  ต.คำพี้

๘. วัดบ้านนาผือ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๓  บ.นาผือ  ต.คำพี้

๙. วัดทรายงาม

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๔  บ.มอน  ต.คำพี้

๑๐. วัดจอมแจ้ง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๙  บ.คำพี้  ต.คำพี้

๑๑. วัดมโนศรีทอง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑๑  บ.โคกสีทอง  ต.ก้านเหลือง

๑๒. วัดภูวังแปว

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๒/๑๓  บ.จอมศรี  ต.ก้านเหลือง

๑๓. วัดศรีสระพังทอง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ ต.หนองสังข์

๑๔. วัดศรีเจริญสุขประทุมวาส

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองสังข์

๑๕.  วัดเทพไพวัลย์

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๗ บ.สุขเกษม  ต.พิมาน

๑๖. วัดเหนือบูรพา

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ บ.พิมาน  ต.พิมาน

๑๗. วัดโพธิ์เจริญ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ บ.นาลียง  ต.นาเลียง

๑๘. วัดโพนสวรรค์

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๕ บ.นาฮุม  ต.นาเลียง

๑๙. วัดแก้วศรีจันทร์ดา

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๖ บ.นาอุดม  ต.นาเลียง

๒๐.วัดธาตุศรีคุณ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๘ บ.โพนแดง  ต.นาแก

รวมจำนวน  ๒๐  แห่ง