เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ชุมชนบ้านแก้งน้อย  กศน.อ.นาแก ได้สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จนได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น  จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนระดับอำเภอ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐
ได้ร่วมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนา  ตำบลนาเลียง  โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก  ในรูปแบบส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาและเพิ่มเติม  ศักยภาพของชุมชน เมื่อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 
ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้ดีเด่น  ประเภทนวัตกรรม  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับโล่เกียรติคุณงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น  ประเภทนวัตกรรม   จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภทการจัดกิจกรรม กศน.ดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๓    ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท บุคลากร (ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น)  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๓   ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท บุคลากร (พนักงานราชการดีเด่น)  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓   ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๓    ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับโหล่รางวัลแหล่งเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบ (รุ่นที่ ๒) จากการส่งแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาเข้าประกวดแหล่งเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบ จากสภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ครูการศึกษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาทุกคนได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยพัฒน์  ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  จัดโดยสำนักงาน กศน.

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ประจำปี  ๒๕๕๖

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๕๖  จัดโดยสำนักงาน  กศน.จังหวัดนครพนม

 

   

ข้อมูล กศน.ตำบล/แหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างและขยาย ภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

  กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน  มีจำนวน   ๑๒  แห่ง  ดังนี้

 

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน. ตำบลนาแก

บ้านโคกสะอาด  ม. ๒ ตำบลนาแก

นางสาวแคทรียา  ตรีสอน

กศน. ตำบลบ้านแก้ง

บ้านนาโสก ม.๓ ตำบลบ้านแก้ง 

นางนิฏฐา  มนต์คาถา

กศน. ตำบลพุ่มแก

บ้านโพนแพง ม.  ๑๓  ตำบลพุ่มแก

นางณัฐติยา  อุปพงษ์

กศน. ตำบลพิมาน

บ้านพิมาน  ม. ๓ ตำบลพิมาน

นางสาวจุรีรัตน์  รอบรู้

กศน. ตำบลสีชมพู

บ้านสีชมพู ม. ๑ ตำบลสีชมพู

นายธานินทร์  พิมพ์มีลาย

กศน. ตำบลนาคู่

บ้านนาคู่  ม  ๒ ตำบลนาคู่

นายนิธิกร  แผ่นบุตร

กศน. ตำบลพระซอง

บ้านพระซอง ม. ๑๓ ตำบลพระซอง

นายจันทะพูน  อินปากดี

กศน. ตำบลนาเลียง

บ้านนาเลียงน้อย ม.๘ ตำบลนาเลียง

นายโชว์ติวิทย์  วิเศษ

กศน. ตำบลหนองสังข์

บ้านหนองสังข์  ม.๑ ตำบลหนองสังข์

นางชฎาภรณ์  วังทะพันธ์

กศน. ตำบลคำพี้

บ้านมูลอ้น  ม.  ๒  ตำบลคำพี้

นางวิลาวัณย์  จันทะคัด

กศน. ตำบลหนองบ่อ

บ้านยางคำ ม. ๔  ตำบลหนองบ่อ

นางไกรษร  จันโทวาท

กศน. ตำบลก้านเหลือง

บ้านดอนข้าวหลาม ม. ๑๐  ตำบลก้านเหลือง

นางสาวอังคณา  ฉิมแสง

รวมจำนวน  ๑๒  ตำบล

 

 

 

 

 

                                                                       แหล่งเรียนรู้ /เครือข่าย                                                                                           

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

. พิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หมู่ที่ ๒  บ.มูลอ้น  ต.คำพี้

. ศูนย์ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

การเพาะเห็ดนางฟ้า

หมู่ที่ ๒  บ.มูลอ้น  ต.คำพี้

. ศูนย์ฝึกอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพ

การทำปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ ๗  บ.มูลอ้นน้อย  ต.คำพี้

๔. ศูนย์ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่

หมู่ที่๑๐ บ.ดอนข้าวหลาม ต.ก้านเหลือง

. ศูนย์ฝึกอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพ

การทำปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ ๑๒  บ.จำปาศรี  ต.ก้านเหลือง

๖. ศูนย์ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่

หมู่ที่ ๔  บ.เหล่าทุ่ง  ต.สีชมพู

๗. วัดทองสว่าง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๖  บ.กลาง  ต.คำพี้

๘. วัดบ้านนาผือ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๓  บ.นาผือ  ต.คำพี้

๙. วัดทรายงาม

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๔  บ.มอน  ต.คำพี้

๑๐. วัดจอมแจ้ง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๙  บ.คำพี้  ต.คำพี้

๑๑. วัดมโนศรีทอง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑๑  บ.โคกสีทอง  ต.ก้านเหลือง

๑๒. วัดภูวังแปว

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๒/๑๓  บ.จอมศรี  ต.ก้านเหลือง

๑๓. วัดศรีสระพังทอง

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ ต.หนองสังข์

๑๔. วัดศรีเจริญสุขประทุมวาส

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองสังข์

๑๕.  วัดเทพไพวัลย์

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๗ บ.สุขเกษม  ต.พิมาน

๑๖. วัดเหนือบูรพา

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ บ.พิมาน  ต.พิมาน

๑๗. วัดโพธิ์เจริญ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๑ บ.นาลียง  ต.นาเลียง

๑๘. วัดโพนสวรรค์

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๕ บ.นาฮุม  ต.นาเลียง

๑๙. วัดแก้วศรีจันทร์ดา

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๖ บ.นาอุดม  ต.นาเลียง

๒๐.วัดธาตุศรีคุณ

คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีตามวิถีพุทธ

หมู่ที่ ๘ บ.โพนแดง  ต.นาแก

รวมจำนวน  ๒๐  แห่ง

 

 

ข้อมูลบุคลากร (ปีปัจจุบัน)

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ตำแหน่ง

 

วุฒิการศึกษา

1

นายประชาคม  ภู่แล่นคู่

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

2

นางถนอม  ยตะโคตร

ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน

คบ.สังคมศึกษา

3

นายประยูร  ยตะโคตร

ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน

คบ.อุสาหกรรมศิลป์

4

นางอมรรัตน์  ดวงอุปะ

ครู กศน.ตำบล

คบ.ประถมศึกษา

5

นางวาสนา  อุปสรรค์

ครู กศน.ตำบล

คบ.ภาษาอังกฤษ

6

นายมาโนช  แสนศรี

ครู กศน.ตำบล

วท.บ วิศวะกรรมศาสตร์

7

นางสาวยอดเพชร  ยางธิสาร

ครู กศน.ตำบล

คบ.ภาษาอังกฤษ

8

นางสาววรรณดี  โคตรดก

บรรณารักจ้างเหมายชบริการ

ศศบ.การบริหารจัดการ

 

 

 

 

กศน. อ.นาแก

 

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้  คู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเน้นคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

                  

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

    ๑.๑   จัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน

    ๑.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  และพัฒนาสังคมชุมชน

    ๑.๓  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

    ๑.๔  จัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ

 

๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.  ส่งเสริมชุมชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

  • พัฒนาการบริหารจัดการอันจะทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อัตลักษณ์

ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 

เอกลักษณ์

          ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด