กศน. อ.นาแก

 

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้  คู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเน้นคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

                  

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

    ๑.๑   จัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน

    ๑.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  และพัฒนาสังคมชุมชน

    ๑.๓  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

    ๑.๔  จัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ

 

๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.  ส่งเสริมชุมชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

  • พัฒนาการบริหารจัดการอันจะทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อัตลักษณ์

ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 

เอกลักษณ์

          ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด