เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ชุมชนบ้านแก้งน้อย  กศน.อ.นาแก ได้สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จนได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น  จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนระดับอำเภอ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐
ได้ร่วมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนา  ตำบลนาเลียง  โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก  ในรูปแบบส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาและเพิ่มเติม  ศักยภาพของชุมชน เมื่อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 
ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้ดีเด่น  ประเภทนวัตกรรม  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับโล่เกียรติคุณงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น  ประเภทนวัตกรรม   จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภทการจัดกิจกรรม กศน.ดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๓    ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้สถานศึกษา  ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท บุคลากร (ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น)  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๓   ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท บุคลากร (พนักงานราชการดีเด่น)  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓   ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับมอบเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่    ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๓    ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ได้รับโหล่รางวัลแหล่งเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบ (รุ่นที่ ๒) จากการส่งแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาเข้าประกวดแหล่งเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบ จากสภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ครูการศึกษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาทุกคนได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยพัฒน์  ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  จัดโดยสำนักงาน กศน.

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ประจำปี  ๒๕๕๖

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๕๖  จัดโดยสำนักงาน  กศน.จังหวัดนครพนม