เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวถึงการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของสำนักงาน กศน. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า สำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย 6 ประการของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 

1.การดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โดยสามารถขยายผลชุมชนต้นแบบเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ทั้งด้านอาชีพ และรายได้ 
จำนวน 7,396 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 99

ครบรอบ 11 ปี สำนักงาน กศน.

2.แนวทางการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุและความต้องการในการเรียนรู้ และจัดหาที่เรียนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ และนอกระบบจนจบการศึกษา โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วย ตลอดจน 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

3.การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์

โดยจัดการส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.หรือที่เรียกว่า ONIE Online Commerce Center : OOCC ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 1 แสนราย โดยจะทำให้ครบทุกตำบลโดยเร็ว สิ่งที่ต้องเติมเต็มคือการจัดทำระบบการติดตาม ช่องทางการติดต่อ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายให้มากขึ้น

4.การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้

เพื่อให้ประชานได้รู้หนังสือ รวมถึงประชาชนบนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน ที่ใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมของตนเอง ให้สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ให้ครบทุกทักษะของกระบวนการสื่อสาร

ครบรอบ 11 ปี สำนักงาน กศน.

5.การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน

โดยสามารถใช้ห้องสมุดประชาชนซึ่งมีอยู่กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมียอดใช้บริการห้องสมุดประชาชนปีละกว่า 4 แสนคน นอกจากนี้ห้องสมุดประชาชน กศน. ยังมีความทันสมัย มีห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าไปบริการถึงชุมชน

ครบรอบ 11 ปี สำนักงาน กศน.

6.การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

นอกจากการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแล้ว กศน. ยังได้สานต่อนโยบาลของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ที่มีความห่วงใยในสุขภาวะและอนามัย รวมถึงการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบลทุกแห่งทีมีพื้นที่ จัดให้ประชาชนได้ใช้เพื่อการออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ของ กศน.ก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพ โดยจัดเครื่องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ และทักษะกีฬาเบื้องต้น