ผู้อำนวยการ

นายวิรุฬ ชุมชูชาติ

ผอ.กศน.นาแก

 

นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์

ครูอาสาสมัคร

 

นางสาววีนัส คำมุงคุณ

ครูอาสาสมัคร

 

นายประจิม ฤทธิธาดา

ครูอาสาสมัคร

 

นางณิชกมล โกพลรัตน์

ครูอาสาสมัคร

 

นางสาวแคทรียา ตรีสอน

 ครู กศน.ตำบลนาแก

 

นางนิฏฐา มนต์คาถา

ครู กศน.ตำบลบ้านแก้ง

 

นางณัฐติยา อุปพงษ์

 ครู กศน.ตำบลพุ่มแก

 

 

นายธานินทร์ พิมพ์มีลาย

ครู กศน.ตำบลสีชมพู

 

นายนิธิกร แผ่นบุตร

ครู กศน.ตำบลนาคู่

 

นายจันทะพูน อินปากดี

ครู กศน.ตำบลพระซอง

 

นายโชว์ติวิทย์ วิเศษ

ครู กศน.ตำบลนาเลียง

 

นางชฎาภรณ์ วังทะพันธ์

ครู กศน.ตำบลหนองสังข์

 

นางวิลาวัณย์ จันทะคัด

 ครู กศน.ตำบลคำพี้

 

นางไกรษร จันโทวาท

ครู กศน.ตำบลหนองบ่

 

นางสาวอังคณา ฉิมแสง

 ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง

 

 

นางสาวจุรีรัตน์ รอบรู้

ครู ศรช.ต.พิมาน

 

น.ส.จุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

บรรณารักษ์

 

นางสาว รฐาณิษฐ์ มหุวัน

ครูผู้สอนคนพิการ

 

นายธนากร ยตะโคตร

ครูผู้สอนคนพิการ

 


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด