(Best Practice)

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวอังคณา ฉิมแสง

สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก เบอร์โทร 042571067

E-mail amgkhanasim@gmail.com เบอร์โทร 0810594348

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ในการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  คือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สอบตกของนักศึกษา (แต่จะนาผลสอบไปใช้ในการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ หากนักศึกษาคนใดต้องการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันฯต่างๆ นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลต่างๆเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ตามเงื่อนไขของหลักสูตร ถึงแม้จะสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ได้รับอนุมัติชั่วโมง กพช. ครบ 200

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ จึงนำเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  กิจกรรมการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลือง มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมโดยเน้นเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  การสอนเสริม การติวเข้ม การเข้าค่ายวิชาการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชาและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทดสอบเพื่อมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ที่ดีขึ้นและนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชาและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  

2. เพื่อให้มีการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ในแต่ละระดับดีขึ้น

3. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เป้าหมาย

นักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลือง ภาคเรียนที่ 2/2564

เชิงปริมาณ

นักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลือง ภาคเรียนที่ 2/2564  จำนวน 60 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคน จำนวน  21 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน   39 คน

 

เชิงคุณภาพ

นักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลือง ภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

 

6.วีการดำเนินงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1.เพื่อกำหนดทิศทางดาเนินงานและขอรับงบประมาณ

 1.  

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

นศ. กศน.ตำบลก้านเหลือง

 •   60 คน
 •  

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานตามโครงการ

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

มีคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

 1.  
 2. 28  กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

1.เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน

2.วางแผนกาหนดกรอบและทิศทางในการดาเนินงาน

3.กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

ภาคีเครือข่าย

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อให้ได้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

นศ. กศน.ตำบลก้านเหลือง

 •   60 คน

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  

7.ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

 

เพื่อทราบผลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

 

คณะทำงาน

 

สรุปผลการประเมินโครงการ

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  

8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

 

เพื่อทราบวิธีจะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการจัดกิจกรรมต่อไป

คณะทำงาน

 

สรุปผลรายงานในการจัดกิจกรรม

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  

 

ขั้นตอนการทางาน โดยใช้วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) PDCA

1) วางแผน (Plan : P)

กศน.อำภอนาแก ได้วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ภาคเรียนที่ 2/2563 และได้ วางแผนการจัดกิจกรรม และวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของนักศึกษาที่เรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ในภาคเรียนที่ 2/2563 ไว้และทาการวิเคราะห์ถึงการนำกิจกรรมการเรียนกรสอนของนักศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นในการเรียนการสอนเพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งวางแผนการจัดกิจกรรม

ตารางการจัดกิจกรรม

 

กิจกรรม กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ปัญหาผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.จัดทาโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1

2564 28 2565

กศน.อำเภอนาแก

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

1

2564 28 2565

กศน.อำเภอนาแก

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

3.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

1

2564 28 2565

กศนอำเภอวังยาง

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

4.ประชาสัมพันธ์โครงการประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1

2564 28 2565

กศน.อำเภอนาแก

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

5.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์

1

2564 28 2565

กศน.อำเภอนาแก

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

6.ดาเนินการตามโครงการ

1

2564 28 2565

กศน.ตำบลก้านเหลือง

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

7.ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

1

2564 28 2565

กศน.อำภอนาแก

คณะทำงาน

 

8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

1

2564 28 2565

กศน.อำเภอนาแก

คณะทำงาน

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ไว้และทำการวิเคราะห์ผลร่วมกัน

ตารางวิเคราะห์ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ไว้และทาการวิเคราะห์ผลร่วมกัน จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

1.นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

1. มีภาคีเครือข่ายที่สามารถเป็นผู้สนับสนุนและเป็นวิทยากรสอนตามรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

2.สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม มอบนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์

2.บุคลากรให้ความเอาใจใส่และติดตามนักศึกษา

จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

 

1. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  

1.ทักษะการเรียนรู้

2.คณิตศาสตร์

3.ภาษาไทย

5.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

6.พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

7.ทักษะการพัฒนาอาชีพ

 

2. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ดังนี้

1.ทักษะการเรียนรู้

2.ภาษาไทย

3.ภาษาอังกฤษ

4.คณิตศาสตร์

5.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

6.พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

7.ทักษะการขยายอาชีพ

8.เศรษฐกิจพอเพียง

9.สุขศึกษา พลศึกษา

10.ศิลปศึกษา

11.สังคม

12. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

13.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

1.ระยะทางในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

2.)การปฏิบัติ (Do : D)

กศน.ตำบลก้านเหลือง ได้นำผลการวิเคราะห์จากการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  

ปีการศึกษา 1/2564 และได้นำตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์ในการทาขำอสอบที่จะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (NAKA MODEL) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

3.)การตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)

การตรวจสอบและประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงาน โดย ครู กศน.ตำบล ได้จัด

กิจกรรมหลักสูตรต่างๆตามแผน และได้สรุปผลการดาเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารได้รับทราบทุกโครงการและได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป ในการสรุปผลการดาเนินงาน

3.1 การนิเทศติดตาม โดยผู้บริหาร กศน.อำเภอนาแก ได้ร่วมติดตาม ในทุกกิจกรรม

3.2 รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด

3.3 การติดตามผู้เรียนที่คาดว่าการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom   โดยครู กศน.ตำบลและวิทยากรในรายวิชาหลัก และติดตามให้มาร่วมกิจกรรม ตามแผนที่กำหนด

4) การพัฒนาปรับปรุง (Action : A)

การนำการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom   ประจำปีการศึกษา2 /2563 มาวิเคราะห์ข้อมูล

ในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศมีกี่รายวิชา และสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วนั้น มาวิเคราะห์และเป็นข้อเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป

 

ผลงานการดาเนิน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

หลังจากการนากิจกรรมการเรียนการสอนและสาหรับนักศึกษาการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมโดยเน้นการการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom  การเข้าค่ายวิชาการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชาและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(NAKA MODEL) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

หลักการและเหตุผล

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน กาหนดกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง กอรปกับ สานักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของสานักงาน กศน. ในการส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ต้องสอนผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ จึงได้ส่งบุคลากร กศน.อำเภอนาแก ให้เข้ารับการอบรมโครงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สานักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ที่จัดทาโครงการนี้ขึ้น และได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (NAKA MODEL) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีหลากหลายรูปแบบ ได้นาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.

2. เพื่อให้ผู้เรียน อบรม สามารถนาสื่อเทคโนโลยี (โปรแกรม Google Classroom) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

จำนวนทั้งสิ้น  60 คน ประกอบ ด้วย

 1) นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 21 คน

2) นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 39 คน

รวม 60 คน

 

เชิงคุณภาพ

นักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลือง ในสังกัด กศน. อำเภอนาแก สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและทันสมัย ทันเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาเนินการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1.เพื่อกำหนดทิศทางดาเนินงานและขอรับงบประมาณ

 1.  

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

นศ. กศน.ตำบลก้านเหลือง

 •   60 คน
 •  

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานตามโครงการ

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

มีคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

 1.  
 2. 28  กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

1.เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน

2.วางแผนกาหนดกรอบและทิศทางในการดาเนินงาน

3.กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

ภาคีเครือข่าย

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  
 •  

เพื่อให้ได้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

บุคลากร กศน.อำเภอนาแก

 

นศ. กศน.ตำบลก้านเหลือง

 •   60 คน

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 •  

7.ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

 

เพื่อทราบผลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

 

คณะทำงาน

 

สรุปผลการประเมินโครงการ

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

1

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

 

เพื่อทราบวิธีจะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการจัดกิจกรรมต่อไป

 

คณะทำงาน

 

สรุปผลรายงานในการจัดกิจกรรม

 

กศน.ตำบลก้านเหลือง

 1.  

2564

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

ระยะเวลาและสถานที่

1 2564 28 2565

ภาคีเครือข่าย

สถาบันการศึกษาทางไกล

สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครู กศน.ตำบล

 

การประเมินผล

-แบบสอบถาม

-แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

-การลงมือปฏิบัติจริง

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcom) : ผู้เขารวมการอบรมไดมีการนาความรูและมีการนาสื่อเทคโนโลยี

นวัตกรรม การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไมนอยกวารอยละ 70 ของผู้เขารับการอบรมทั้งหมด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดนครพนม มีความรู้ และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้เพื่อเป็นรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนดีขึ้น

 

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบต่างๆ

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ครูผู้ติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

6. ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือชี้แจง

 

บทเรียนที่ได้รับ

1. การดาเนินการกิจกรรมที่สอนคล้องต่อการส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการได้รับสนับสนุนวิทยากรภายนอกที่ให้ความรู้เฉพาะรายวิชาจะมีวามชั้นเจนในการให้ความรู้ในรายวิชานั้นๆอย่างเข้มข้น

2. ได้นาตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์ในการทาข้อสอบที่จะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการติวเข้ม

3. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

4. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม การมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของบุคลากร ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ

5. เมื่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจ คือการที่ได้ทาหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมาย

 

การเผยแพร่

1. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมที่เป็นค่ายวิชาการ การจัดการโครงการติวเข้ม

1. ครู กศน.ตำบล

2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผู้นาหมู่บ้าน

3. ไลน์กลุ่ม กศน.ตำบลก้านเหลือง

4. https://www.facebook.com/kanluang

เพจกศน.อำเภอนาแก

5. https://www.facebook.com/tumboikhoksi/about/?ref=page_internal

 

 

 

 

 

 

 

คณะจัดทา

ที่ปรึกษา

นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อานวยการ กศน.อำเภอนาแก

 

คณะทำงาน

1. นายวิรุฬ ชุมชูชาติ  ผู้อานวยการ กศน.อำเภอนาแก

2. นายประจิม ฤทธิธาดา ครูอาสาสมัครฯ

3. นางสาวอังคณา ฉิมแสง ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง

 

บรรณาธิการ

นางสาวอังคณา ฉิมแสง ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง

 

ออกแบบจัดทารูปเล่ม/ปก

นางสาวอังคณา ฉิมแสง ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง