นวัตกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง

ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การทอผ้าพื้นเมือง) กศน.ตำบลหนองบ่อ

สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

 

ชื่อนวัตกรรม    การทอผ้าพื้นเมือง เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านหัตถกรรมงานฝีมือของ 

                     ผู้เข้าร่วมโครงการให้เต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทอผ้าพื้นเมือง  และผลการทอผ้าพื้นเมือง

                     ฝีมือให้สูงขึ้น

โดย                 นางสาวไกรษร  จันโทวาท   ครู กศน.ตำบลหนองบ่อ

โรงเรียน          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  อำเภอนาแก 

                     จังหวัดนครพนม     

               สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

โทรศัพท์  042-571067,  0610746670  โทรสาร  042-571067  

                           e-mail address  na042571067@hotmail.com

ผู้บริหาร          นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก 

                     

 

   ความสำคัญและความเป็นมา  

               ผ้าทอเป็นสื่อสัญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชน  แสดงถึงเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ผ้าทอยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แก่จนถึงตาย  และมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ  สังคม 

 และวัฒนธรรม   การทอผ้าเริ่มจากการสาน  มนุษย์เริ่มสานต้นหญ้าอ่อนเพื่อใช้ใส่วัสดุสิ่งของ และต่อมากลายเป็นเสื่อและตะกร้า  และพัฒนามาเป็นวิธีการต่อต้นพืชเพื่อเป็นเส้นที่ยาวและทำให้เหนียวขึ้น  สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น  จนกระทั่งมีการคิดค้นวัสดุการทอจากพืชมาเป็นเส้นใย  เช่น  ฝ้าย  รู้จักวิธีการทออย่างง่าย  คือการนำฝ้ายมาผูกกับหินเป็นเส้นยืน  และใช้เส้นพุ่งเข้าไปเวลาทอ  ในอดีตเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกฝึกหัดให้รู้จักการทอผ้า  และเย็บปัก   ถ้กร้อย  ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ในชุมชนภาคเหนือ  ผ้าทอยังคงบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม  นอกจากบทบาททางการค้า  ยังมีการใช้ผ้าในประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ

ดังนั้นการสืบทอดความคิด  ความเชื่อ  แบบแผนทางสังคม  จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่  และพัฒนาศักยภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่  ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเป็นอาชีพและรายได้ของคนชุมชน

 

 1. วัตถุประสงค์  

 

              ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับหญิงและชาย เช่น ทอผ้าพื้นเมืองสำหรับประกอบเชิงซิ่นเรียกว่า ซิ่นมัดหมี่ หรือถ้าครอบครัวใดมีฐานะดีมีเวลาว่างมาก ผู้หญิงในครอบครัวนั้นก็อาจทอผ้าซิ่นเป็นลวดลายจกทั้งผืนก็ได้ นอกจากนั้นก็มีการทอเพื่อเป็นของใช้ สำหรับหญิง เช่น ทอจกเป็นผ้าพื้นเมือง ทอจกเป็นย่ามสำหรับใส่หมากสำหรับผู้หญิง ส่วนของใช้ของผู้ชายก็ได้แก่ ทอผ้าขาวม้า  ทอผ้าพื้นเมืองเป็นกระเป๋ามัดเอวสำหรับใส่ลูกกระสุนดินปืนเวลาออกป่า ผู้หญิงมักทอผ้าพื้นเมืองเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานของตน

                ใช้ประดับตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ทอแต่งหน้าหมอนใช้สำหรับพิธีแต่งงานและงานบวชหรือเพื่อถวายพระ

               สำหรับการทอผ้าพื้นเมืองในปัจจุบันของชาวบ้านดินดำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ เพราะเป็นที่นิยมของตลาด มีผู้สนใจความงดงามของศิลปะการทอผ้าซิ่นชนิดนี้ อีกทั้งมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าจกโดยเฉพาะซิ่นมัดหมี่ ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ซบเซาลงไปมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนทอก็น้อยลงเพราะคนยวนไม่นิยมใช้ เนื่องจากหันไปสนใจผ้าทอจากโรงงาน ซึ่งราคาค่อนข้างถูกสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเกรงว่าใช้ผ้าจกจะถูกกล่าวหาว่าเป็น “ลาว” ดังนั้นลูกหลานชาวบ้านดินดำในเวลานั้นจึงต้องแต่งกายตามสมัยนิยมเพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญ จึงเป็นเหตุให้ศิลปะการทอผ้าจกซบเซาแทบจะสูญหายไปจากชุมชนบ้านดินดำ ยกเว้นบางครอบครัวที่อยู่ตามบ้านนอก ยังคงมีการทอผ้าจกใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ้าง เช่น ทอผ้าขะม้าแดง )

 

 

 1. หลักการและแนวคิด

 

แผนภูมิการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ดังนี้

 

 

 • ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
 • มีเครื่องมือพร้อมทันสมัย
 • คณะครูในกลุ่มจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักวิชา
 • ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเพื่อนครูเป็นอย่างดี

 

ปัจจัย

 

กระบวนการ

 

ผลผลิต

 

 

 • หลักสูตร
 • แผนการจัดเรียนรู้
 • ผู้บริหารบุคลากร ชุมชน วิทยากร
 • งบประมาณ
 • ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริม
 • การมีส่วนร่วมของชุมชน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 • หลักสูตร
 • การทอผ้าพื้นเมือง

 

           
   
 
   
 
     

 

 

4.  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                      กศน.มีเป้าหมาย  ให้ผู้เรียนได้ทราบจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงในด้านการจัดการทอผ้าพื้นเมือง ด้วยการเปรียบเทียบ ค้นหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยกลุ่มการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการทอผ้าพื้นเมืองของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทอผ้าพื้นเมือง  และผลการทดสอบทางการศึกษาต่อเนื่องให้สูงขึ้น  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

< >ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง  โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ จัดการเรียนรู้แบบการศึกษาต่อเนื่อง  โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปในระดับหนึ่ง  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฎิบัติจริงจัดทำชุดฝึกทักษะการทอผ้าพื้นเมือง  เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านอาชีพให้สูงขึ้น  สำหรับผู้เรียนเกณฑ์การทอผ้าพื้นเมือง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนามุ่งสู่การอาชีพ  หรือพัฒนาความสามารถต่อไปชุมชนมีการทอผ้า  เป็นการสร้างเจตคติที่ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพในชุมชนจัดกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง  ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกาทอผ้าพื้นเมืองโดยจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   

5.  ผลการดำเนินงาน

 

          ผลจากการดำเนินงาน  “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและทำอย่างต่อเนื่อง”  ทำให้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองประสบความสำเร็จ  เป็นที่อมรับของชุมชน  ดังนี้

1.  ผู้เรียนให้ความสนใจในการจัดทำกลุ่มอาชีพผู้เรียนยังมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนเป็นอย่างดี

2.    ผู้เรียนมีความสามมารถในการทอผ้าพื้นเมืองที่หลากหลาย

 3.   ได้รับความร่วมมือจากกศน.อำเภอนาแกอย่างดีเยี่ยมในด้านงบประมาณในการจัดทำโครงงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 4.    กศน.อำเภอนาแกให้บริการทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับจากชุมชน

 5.    ครูผู้ดำเนินการในกลุ่มอาชีพชุมชนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นแบบอย่างที่ดี  และคณะครูมีความภาคภูมิใจในการทำงานและได้รับการยกย่องจากชุมชน

 

6.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

             1.    ผู้เรียนมีพื้นฐานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน

             2.    ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

             3.    โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาความสามารถด้านการทอผ้าพื้นเมืองของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

             4.    ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการทำงาน

             5.    ผู้เรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการทอผ้าพื้นเมืองของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 

7.  บทเรียนที่ได้รับ

                      การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการทอผ้าพื้นเมืองของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายมาโดยตลอด  ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางการทอผ้าพื้นเมืองได้จัดสนับสนุนส่งเสริมให้มีความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการลวดลายมัดหมี่ พร้อมจัดทำชุดฝึกทักษะให้พัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  จะเห็นว่าทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลการต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทอผ้าพื้นเมือง ให้สูงขึ้น  เป็นอีกหนึ่งวิธีในหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็น  ทำเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   ฝึกทักษะอย่างรอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

โครงการ การทอผ้าพื้นเมือง

1)  ชื่อโครงการ : การทอผ้าพื้นเมือง

2)  สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จุดเน้นการดำเนินงาน 1.6 มุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาช่างพื้นฐาน และวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริบทของพื้นที่ และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในอันที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้จริง
        ข้อ 1.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในจังหวัดที่มีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพ ในการสร้างงานและการพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการและบริบทของพื้นที่

3) หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 27 - มาตรา 30 สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้สถานศึกษาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีเลือกสรรภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจาก การศึกษาคือหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมโลก  การวางรากฐานของระบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งต่อการสร้างคนอนาคตที่มีคุณภาพ  ให้มีความรู้ มีความสามารถ มีการงานอาชีพที่มั่นคง

กศน.ตำบลหนองบ่อ  จึงมุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาการการทอผ้าพื้นเมือง

และวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริบทของพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ในอันที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้จริง  ประกอบกับการส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะชีวิตที่มุ่งให้ผู้เรียนจัดการชีวิตของตนเองและมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาสังคมและชุมชน การใช้รูปแบบการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4) วัตถุประสงค์

          4.1 เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้

          4.2 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.3 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน

4.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดและให้บริการการศึกษาต่อเนื่อง

5) เป้าหมาย

          5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

                    5.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  10 คน

                              5.1.2  วิทยากร  จำนวน  1  คน

          5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                    5.2.1 ผู้รับบริการ ร้อยละ  90 มีความพึงพอใจในการรับบริการ

                    5.2.2 ผู้รับบริการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

                    5.2.3 ผู้รับบริการ สามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

6) วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.ศึกษา สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อศึกษาความต้องการการรับบริการของกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน  10  คน

ตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ

11 ก.ค. 65

 

2.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

1.เพื่อพัฒนาหลักการศึกษาต่อเนื่อง

2.เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

1.มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องครบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 2.มีการประเมินหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ครบทุกหลักสูตร

กศน.ตำบลหนองบ่อ

12 ก.ค. 65

-

3.กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

 

วิทยากรร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา

 

กศน.ตำบลหนองบ่อ

15 ก.ค. 65

-

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

โดยการแปรรูป

เป็นชิ้นงาน เสื้อกางเกง หมวก

 

1.เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้

 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  10  คน

2. ผู้รับบริการ ร้อยละ 90 สามารถนำไปสร้างรายได้

ลดรายจ่าย

3.ผู้รับบริการ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

กศน.

ตำบลหนองบ่อ

16-29 ก.ค. 65

 

5.กิจกรรมการนิเทศ

1.เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ

1.พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ

กศน.

ตำบลหนองบ่อ

29 ก.ค. 65

-

6.ประเมินโครงการ

1.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

กศน.

ตำบลหนองบ่อ

กศน.อำเภอนาแก

30 ก.ค. 65

-

 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จำนวน  -  บาท

8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

( ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2

( ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3

( เม.ย.- มิ.ย.)

ไตรมาส 4

( ก.ค.-ก.ย.)

1.ศึกษา สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

3.กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

5.กิจกรรมการนิเทศ

6.ประเมินโครงการ

-

 

-

-

 

-
-
-

-

 

-
-

-
-
-

-

 

-
-
.-
-
-

-

 

-
-

-
-
-

 

9)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9.1 นางสาวไกรษร  จันโทวาท    ครู กศน.ตำบล
9.2 นายประจิม  ฤทธิธาดา        ครูอาสาสมัครฯ

10) เครือข่าย

10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

10.2 ผู้นำชุมชน ตำบลหนองบ่อ
 11)  โครงการที่เกี่ยวข้อง

                    11.1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

                    11.2 โครงการทอผ้าพื้นเมือง

12) ผลลัพธ์ (Outcome)
          ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และพัฒนาอาชีพ มีงานทํามีรายได้เพิ่มขึ้น

13) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

          13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

                    13.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ร้อยละ 90  ของเป้าหมายโครงการ

                    13.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ90  มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

                    13.1.3 คุณภาพของหลักสูตรมีคุณภาพ ระดับ ดี

                    13.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  มีคุณภาพ ระดับ ดี

                    13.1.5 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง  มีคุณภาพ ระดับ ดี

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

                              13.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90  นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

14) การติดตามและประเมินผลโครงการ

14.1  แบบสอบถาม

          14.2  ประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม