รายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี

(Best Practice)

 

๑) ชื่อผลงาน          :  การติดตามผู้เรียนเชิงรุกผ่านทาง Social Media และเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

                             กศน.ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒) สถานศึกษา           :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

     สังกัด                  :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

๓) ชื่อเจ้าของผลงาน    นางชฎาภรณ์  วังทะพันธ์     ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

๔) ความสำคัญและความเป็นมา

          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖4                          พันธกิจที่ ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับ  การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้   ๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา     ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล

๕) ที่มาและความสำคัญของผลงาน

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีแนวนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันที่มีคุณภาพดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้ที่ด้อยโอกาส  พลาดโอกาสและขาดโอกาสได้รับการศึกษาและ เด็กออกกลางคันในระบบที่จะได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตพื้นฐาน สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั่วถึง และให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี   มีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นไทยและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต กศน.ตำบลหนองสังข์  ได้จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูจะเป็นผู้เปิดประเด็นและเชื่อมโยงความรู้ และให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น จากอินเตอร์เน็ต  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ซึ่งนักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีงานทำ มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำให้การมาพบกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษานั้นไม่ต่อเนื่อง

ปัจจุบัน Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษา มีการใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทกับระบบการศึกษาด้วย ผู้สอนจะสามารถประยุกต์ใช้  Social Media กับการศึกษา นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าในฐานะครูกศน.ตำบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.ตำบลหนองสังข์  ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลหนองสังข์ มีนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๒ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2๕ คน รวมจำนวน ๕๗ คนเพื่อเป็นการติดตามผู้เรียนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ใช้สื่อ Social Media. ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนโดยการใช้แอพ Line,  Face book, Messenger,Tel  และออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเดือนละครั้ง

๖) วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าการสอบ-ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษา                      กศน.ตำบลหนองสังข์

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตามเกณฑ์กำหนด

 3. เพื่อเป็นการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 4. เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูและผู้เรียนรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

 5. เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร

 6. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานในห้องเรียนออนไลน์ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด

 

๗) วิธีการดำเนินกา

          เป้าหมาย

เชิงปริมาณ       ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                 จำนวน ๓๒ คน

                    ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 จำนวน 2๕ คน  รวม จำนวน ๕๗ คน

          เชิงคุณภาพ      ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน ๕๗ คน  เข้าสอบ                              ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป

1. ตรวจสอบนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๓๒ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2๕ คน  จำนวน 45 คน  ทำแบบสอบถามถึงความพร้อมในการมาสอบ

          2. สำรวจข้อมูลของผู้เรียนเบื้องต้นว่าใครมีสมาร์ทโฟน และมี user ในแอพ Line,  Facebook, Messenger

          3.  เพิ่มผู้ติดต่อตามช่องทาง Social Media ระหว่างครูและผู้เรียน

          4.  ตั้งกลุ่มใน Face book, Messenger, แล้วเพิ่มผู้เรียนที่มี user เข้าร่วมกลุ่ม และให้ผู้เรียนเพิ่มเพื่อนเข้ามาในกลุ่มได้

          5.  ใช้ช่องทาง Social Media ในการติดตามงาน ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ

 

๘) ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 256๓  จำนวน ๕๗ คน  เข้าสอบ ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป

๙) การประเมินและเครื่องมือการประเมิน

          จำนวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓  จำนวน ๕๗ คน

๑๐) ผลการดำเนินงาน

๑. ผลที่เกิดกับตนเอง (กศน.ตำบลหนองสังข์)

๑.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 256๓  จำนวน ๕๗ คน         เข้าสอบ ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป

 

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๒.๑ นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ปกติ ๔ ภาคเรียน

๑๑) บทสรุป

          การติดตามผู้เรียนเชิงรุกผ่านทาง Social Media และเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดำเนินการตามแนวทางวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ดังนี้

 

          ด้านการวางแผน (P)

 1. ตรวจสอบนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน ๕๗ คน                       พร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ

 2. สำรวจข้อมูลของผู้เรียนเบื้องต้นว่าใครมีสมาร์ทโฟน และมี user ในแอพ Line,  Facebook, Messenger

 

ด้านการดำเนินงาน (D)

 1. ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (ก่อนสอบปลายภาคจริง) เป็นรายลักษณ์อักษร และรูปแบบที่เหมาะสม ในหลากหลายช่องทาง ทั้งทางไปรษณีย์ โซเชียลมีเดีย และการติดต่อทางโทรศัพท์ และสอบถามถึงความพร้อมในการมาสอบกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งช่วยแนะนำการแก้ไขปัญหาในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจไม่สามารถมาสอบได้ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 2. จัดทำเอกสาร รายละเอียดถึงความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียนให้นักศึกษาทราบด้วยรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็วและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเน้นย้ำให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียน

 3. เพิ่มผู้ติดต่อตามช่องทาง Social Media ระหว่างครูและผู้เรียน

 4. ตั้งกลุ่มในแอพ Line,  Face book, Messenger, แล้วเพิ่มผู้เรียนที่มี user เข้าร่วมกลุ่ม และให้ผู้เรียนเพิ่มเพื่อนเข้ามาในกลุ่มได้

 5. ใช้ช่องทาง Social Media ในการติดตามงาน ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ

 

 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C)

๑.  มีการติดตามนักศึกษาเป็นระยะ และติดต่อบุคคลใกล้ชิดที่สามารถส่งข่าวการสอบได้

๒.  มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่มีสิทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563

 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A)

มีการนำข้อผิดพลาดในการดำเนินการมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการครั้งถัด ดังนี้

 1. ในการนี้ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๓๒ คน เข้าสอบ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2๕ คน  เข้าสอบ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 80 รวมนักศึกษาทั้งหมด จำนวน  ๕๗ คน  เข้าสอบ ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ 8๐.๗๐  ขาดสอบจำนวน 1๑ คน เนื่องจาก ป่วยมาสอบไม่ได้  จำนวน ๕ คน และไม่สามารลางานมาสอบได้ จำนวน ๖ คน  ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลว่า ในการดำเนินการครั้งถัดไป จะเพิ่มเรื่องการดูแลสุขภาพก่อนสอบให้กับนักศึกษาและจะดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตลางานเพื่อมาเข้าสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา

๑๒) ปัจจัยความสำเร็จ

กศน.ตำบลหนองสังข์ ดำเนินการติดตามนักศึกษาในทุกรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับบริบทของตัวนักศึกษา และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียนได้ มีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจน

๑3. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. นักศึกษา กศน.ตำบลหนองสังข์ มีร้อยละการเข้าปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓                            สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

 2. นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตามเกณฑ์กำหนด

 3. ติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 4. ลดช่องว่างระหว่างครูและผู้เรียนรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

 

 •  

                    ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาการติดตามผู้เรียนเชิงรุกผ่านทาง Social Media และเยี่ยมบ้านนักศึกษา  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่  บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักศึกษา  สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู นักศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้