ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกนครพนม  ตั้งอยู่เลขที่  204 ที่ว่าการอำเภอนาแก  ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดการศึกษา 3 ประเภท ประกอบด้วย