วิสัยทัศน์

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเน้นคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

๑.๑   จัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน

๑.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมชุมชน

๑.๓  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๔  จัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ

๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            ๓.  ส่งเสริมชุมชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

            ๕. พัฒนาการบริหารจัดการอันจะทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล