ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

      บุคลากร

นางสาวสุพัตรา ศรีโสภา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 099-4650537

นางสาวเกษร สร้อยจิตร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 091-7675837

นายประจิม ฤทธิธาดา

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 093-4600417

นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-0476256

นางสาวไกรษร จันโทวาท

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองบ่อ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 099-6274926

นางณัฐติยา อุปพงษ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลพุ่มแก
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 086-0765843, 094-5949563

นางชฎาภรณ์ วังทะพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองสังข์
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 080-5963946

นางนิฎฐา มนต์คาถา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านแก้ง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 091-8630783

นางสาวอังคณา ฉิมแสง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-0594348

นายธานินทร์ พิมพ์มีลาย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลสีชมพู
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 087-2207049

นายจันทะพูน อินปากดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลพระซอง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 085-7541239

นายนิธิกร แผ่นบุตร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลนาคู่
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 061-1635877

นายโชว์ติวิทย์ วิเศษ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลนาเลียง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 095-3813138

นางวิลาวัณย์ จันทะคัด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลคำพี้
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 098-8891016

นางสาววรรณทการ ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลพิมาน
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 091-3670518

นางสาวแคทรียา ตรีสอน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลนาแก
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 061-1164657

นางสาวจุรีรัตน์ รอบรู้

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายธนากร ยตะโคตร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุด
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :