รายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี

(Best Practice)

 

1) ชื่อผลงาน          :  การประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ                       

2) สถานศึกษา           :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

     สังกัด                  :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

3) ชื่อเจ้าของผลงาน    :  นางสาววรรณทการ ไชยเลิศ     ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลพิมาน

๔) ความสำคัญและความเป็นมา

          กศน.ตำบลพิมาน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนในตำบล การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา กศน.ตำบลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษา และจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนในตำบล เพื่อให้มีความสะดวกและมีบรรยากาศที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นแหล่งรวมศนย์การเรียนรู้ต่างๆภายในตำบล เช่น ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล และมุมการเรียนรู้ต่างๆ ให้ข้อมูลภายในศูนย์ฯมีความสมบูรณ์ พร้อมต่อการเข้ารับบริการของนักศึกษาและประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชน โดยมีครู กศน.ตำบล หรืออาสาสมัคร ทำหน้าที่ดูแล ให้บริการ และจัดและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนปัจจุบันสถานที่ ซึ่งเป็น กศน.ตำบลนั้นเป็นกระบวนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการดำเนินงานของกิจกรรมของศูนย์ฯ ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลมาโดยตลอดให้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาในด้านกายภาพและประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กับผู้เข้ารับบริการได้รับบริการด้วยความพงพอใจในระดับดีขึ้นไปและเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปการดำเนินงานของ กศน.ตำบล จะประสบผลสำเร็จได้ ควรมีองค์ประกอบในการดำเนินงานดังนี้ คือการพัฒนาบริบท กศน.ตำบล สื่อและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

5) วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานในตำบล
  2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

3)  เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

6) เป้าหมาย

    เชิงปริมาณ

        จัดตั้งภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย  ภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม  ภาคีเครือข่ายสังคมสันติภาพและสันติสุข  ภาคีเครือข่ายด้านการให้บริการทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายด้านการสนับสนุนงบประมาณ  และภาคีเครือข่ายด้านผู้ปกครอง 

    เชิงคุณภาพ  

        กศน.ตำบลพิมานได้รับการพัฒนา  ด้านอาคารสถานที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยและสวยงาม ครูมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีระเบียบวินัย  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ชุมชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  และให้ความร่วมมือตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

7) ขั้นตอนการดำเนินงาน

      ๑.) การบริหารจัดการ มีการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบลพิมาน สื่อการเรียนรู้พื้นฐานและด้านอื่นๆอย่างหลากหลายแยกเป็นหมวดหมู่ รวมไปถึงมุมต่างๆภายในศูนย์ ให้เป็นปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ความพร้อมทั้งสถานที่ และหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา และการให้ความรู้ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในการพัฒนา กศน.ตำบลพิมาน ร่วมพูดคุยวางแผนในการเตรียมสถานที่ และมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารด้านต่างๆ

       2.) สื่อด้านอื่นๆใน กศน.ตำบลพิมาน ให้มีความหลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกวัย สื่อที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับคนในชุมชนเป็นหลัก เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร วารสาร หนังสือสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสื่อที่ให้ความรู้ด้านอาชีพฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพต่างๆ อีกด้วย

        3.) การบริการข่าวสารของ กศน.ตำบลพิมาน มีบริการข่าวสารผ่าน เพจกศน.ตำบล (กศน.ตำบลพิมาน) และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายในชุมชน การบริการและการอำนวยความสะดวก การจัดหมวดหมู่หนังสือ มีการจัดสถานที่ให้พร้อมรับบริการ ทั้งโต๊ะ เก้าอี้กระบวนการทำงานเริ่มจาก วิเคราะห์การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในตำบลพิมาน ร่วมกับผู้นำชุมชน โดยคำนึงถึงบรรยากาศในการเข้ารับบริการ การประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกับ กศน.ตำบลพิมาน โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรม และสถานที่ เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ซึ่งใช้ รพ.สตบ้านพิมาน ตำบลพิมาน โดยการจัดเตรียมสื่อในห้องสมุดไว้อย่างหลากหลายและแยกเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่าน และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้การนิเทศ ครู ได้ดำเนินการแนะนำให้นักศึกษาออกแบบบ้านหนังสือชุมชน ในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง ให้เกิดความพร้อม และมีบรรยากาศที่ดีต่อการเข้ารับบริการและเกิดเจตคติที่ดีต่อกศน.ตำบลพิมาน

การบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก การบริหารงาน ๕ ส  ดังนี้

 

       
 

หลักการบริหารงาน ๕ ส

 
   
 
 

ส ๑ สืบเสาะวิเคราะห์เจาะลึก

 
   
 
 

ส ๒ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา

 
   
 
 

ส ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 
   
 
 

ส ๔  เสริมขวัญกำลังใจ

 
   
 
 

ส ๕  สร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ส ๑   สืบเสาะวิเคราะห์เจาะลึก

 

 
 

ส ๑

 

 

 

                                             ๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • ผู้ปกครอง
  • ชุมชน

    ๒. รวบรวมข้อมูล

    ๓. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน และ

       ผลกระทบที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

    ๔. จัดทำแผนตามแผนการปฏิบัติการ กศน.ตำบลพิมาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

 

ส ๒   สร้างความเชื่อมันและศรัทธา

 

       
   

โดยใช้ยุทธศาสตร์ ๓ ป.และหลัก ๓ บ.

นำไปสู่แนวคิด “ใจเขาใจเรา”ดังนี้

ใจเขา (ชุมชน) ยุทธศาสตร์ ๓ ป. คือเปิดใจเปิดบ้านเปิดตัวตน

ใจเรา (กศน.ตำบลพิมาน) ยุทธศาสตร์ ๓ บ. คือ บริการ บริเวณ  บริบท

 

 

ส ๒

 
 

                                           

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ๓ ป.  และหลัก ๓ บ. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดกับกศน.ตำบลพิมาน ดังนี้

      ใจเขา (ชุมชน) ยุทธศาสตร์  ๓ ป. คือ  เปิดใจ  เปิดบ้าน  เปิดตัวตน โดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษา เยี่ยมชุมชน หน่วยงานองค์กรภายในชุมชน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ ของกศน.ตำบลพิมาน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ผู้ปกครอง  หน่วยงานองค์กร

                          ใจเรา (กศน.ตำบลพิมาน) ยุทธศาสตร์ ๓ บ. คือ บริการ บริเวณ บริบท การให้บริการแก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกับกศน.ตำบลพิมาน โดยกศน.ตำบลพิมานบริการในการให้ใช้อาคาร สถานที่ปรับปรุงบริเวณของกศน.ตำบลพิมาน ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ชุมชน ซึ่งจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

                  1.การประชุม หรือประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน  โดยจัดการประชุมในชุมชนซึ่งเป็นเขตบริการของกศน.ตำบลพิมานบ้าน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ  อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเปิดใจยอมรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     ๒.  การเยี่ยมบ้าน  โดยให้ครูกศน.ตำบลพิมาน  และคณะกรรมการสถานศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  บ้านผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำศาสนา ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  เพื่อเชื่อมการกระชับความสัมพันธ์ และรับรู้ถึงสภาทางครอบครัว  ตลอดจนซักถามพูดคุยเพื่อเป็นการเปิดตัวตน

ถึงศักยภาพที่จะนำมาใช้ต่อการพัฒนาการศึกษา

                     3.การร่วมกิจกรรมของชุมชน  โดยให้ครูกศน.ตำบลพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น กิจกรรมทางด้านศาสนา  กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ทำให้สามารถสร้างภาคีเครือข่ายจากชุมชน

 4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดยดึงศักยภาพของภาคีเครือข่าย

เข้ามาดำเนินการร่วมกับกศน.ตำบลพิมาน  ดังนี้

                ๑. เครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงน้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  การตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษากศน.ตำบลพิมาน และการรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษาตำบลพิมาน

                 ๒.  เครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบด้วย  ผู้นำศาสนา  ผู้แทนชุมชน ให้ความรู้การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนให้คำปรึกษากับกศน.ตำบลพิมาน ในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามหลักศาสนา  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชน

  1.                   .เครือข่ายด้านการให้บริการทางวิชาการ  ประกอบด้วย  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน โรงเรียนธารน้ำใจ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้ให้บริการทางวิชาการโดยให้การสนับสนุนวิทยากรเข้ามาให้การอบรมนักศึกษา  และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา  ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้  และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

                             ๕. เครือข่ายด้านผู้ปกครอง ประกอบด้วย  ตัวแทนผู้ปกครอง ทำหน้าที่ร่วมประชุม วางแผน ประสานงานระหว่างกศน.ตำบลพิมานและผู้ปกครอง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กศน.ตำบลพิมาน  ตลอดจนเข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือการพัฒนากศน.ตำบลในทุกรูปแบบ

                             ๖.เครือข่ายด้านการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานนักการเมืองท้องถิ่น  สถานประกอบการในชุมน  ร่วมให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการศึกษา

                              ส ๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ส ๓

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การร่วมกันศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ  การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ

ส ๔  เสริมขวัญกำลังใจ

ส ๔

                                                  โดยดำเนินการ ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการกศน.ตำบลพิมาน   

                              ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อติดตามตรวจสอบผลการ

          ดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้คำปรึกษา ชื่นชม และยกย่อง เพื่อเป็นการเสริมแรงและปัจจัยกระตุ้นให้ร่วมปฏิบัติงานต่อไป

ส ๕  สร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

ส ๕

                                        โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่าย สรุป รายงานผล

                    ตลอดจนรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและ                                   วางแผนการปฎิบัติงานในการจัดการศึกษาต่อไป

8) ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ

          ด้านกศน.ตำบลพิมาน

                    ๑. กศน.ตำบลพิมาน จัดตั้งคณะกรรมการกศน.ตำบลพิมาน ที่เข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                    ๒. ครูกศน.ตำบลพิมาน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดีส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีรั้วชุมชนเป็นเกราะป้องกันให้กับกศน.ตำบล  อาคารสถานที่ไม่ถูกทำลาย และทรัพย์สินทางราชการไม่สูญหาย

          ๓. กศน.ตำบลพิมานมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้

ด้านผู้เรียน

          ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคสูงขึ้น

          ๒. ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักศึกษา

                     ๓. นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

๔. นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้านชุมชน

          ๑. ชุมชนเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน   ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

          ๒. ชุมชนได้รับการบริการทางวิชาการ

          ๓. ชุมชนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น

          ๔. ชุมชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

9) ปัจจัยความสำเร็จ

          ๑ ความจริงใจของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันคิดร่วมกันทำ ทำให้

          เกิดเป็นองค์กรที่มีเอกภาพ

๒  ครูกศน.ตำบลพิมาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน  เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานได้ครอบคลุมตามบริบทของตนเอง

           ๓  ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และกองกำลังในพื้นที่เป็นเกราะป้องกันให้กับกศน.ตำบลพิมาน

          ๔  กิจกรรมดำเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถนำลงสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์

10) บทเรียนที่ได้รับ

๑  กศน.ตำบลพิมาน ได้รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

๒  การบริหารการศึกษาจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๓  การเสริมสร้างความศรัทธา  ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจกับชุมชนจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา

11) การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ

          ๑.) ชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการใน กศน.ตำบลพิมาน

           ๒.) มีการมาใช้บริการจากประชาชนในชุมชนกิจกรรมการพัฒนา กศน.ตำบลพิมาน ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในการให้ใช้ห้องเป็นสถานที่เรียนของกศน.ตำบลพิมาน ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านพิมาน ประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจากไวรัสโควิด -19และใช้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมบ้านหนงสือชุมชนที่กศน.ตำบลพิมาน จัดขึ้นได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ให้เข้าร่วมประชุมและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการทำงานในปีงบประมาณ 2564

           3.) ครูกศน.ตำบลพิมานบริหารจัดการศึกษาได้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครอง  ตลอดจนองค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ   ครูกศน.ตำบลพิมานเป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ในการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ เช่น กศน.ตำบลพิมานเป็นตัวแทน กศน.อำเภอนาแก เข้ารับการประกวด ผู้นำจิตอาสาดีเด่น และการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่นในระดับ สำนักงานกศน.จังหวัดนครพนม

               

กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

    

 

กิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง

    

 

กิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

     

 

 

 

 

กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือจากการประสานงานภาคีเครือข่าย ในการพัฒนากศน.ตำบลพิมาน

 

 

 

 

กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากการประสานงานกับภาคีเครือข่าย