ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  ได้กำหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือวันที่  18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.15 – 13.45 น.  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในการสอบเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ (ประสานงานผ่าน ครู กศน.ตำบล)