ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม  ได้กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นยังคงใช้กำหนดการนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทราบผ่านเวบไซต์ กศน.อำเภอนาแก  กศน.ตำบล และหน้าแฟนเพจ กศน.ตำบล ให้นักศึกษาทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปยัง ครู กศน.ตำบลประจำกลุ่ม