กำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET

กำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าสอบในวันเวลาดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภอนาแก และคุณครูประจำกลุ่ม  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. ดินสอ 2B

  3. ยางลบ

  4. ปากกา

  5. ตารางสอบ

  6. หน้ากากอนามัย

การแต่งกาย ใส่ชุดสุภาพ  รองเท้าสุภาพ   ไม่ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่รวมกันกับคนหมู่มาก และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด