ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564  ณ กศน.อำเภอนาแก หรือ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล โดยสมารถติดต่อได้ที่ครู กศน.ประจำตำบล และ กศน.อำเภอนาแก ทุกวัน ในเวลาราชการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับเดิม จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 แผ่น