กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ขอให้นักศึกษากศน.อำเภอนาแกทุกท่าน เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 สถานที่สอบ โรงเรียนนาแกพิทยาคม  ตารางสอบสามารถรับได้จากคุณครูประจำกลุ่ม  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. ดินสอ 2B

  3. ยางลบ

  4. ปากกา

  5. ตารางสอบ

  6. หน้ากากอนามัย

การแต่งกาย ใส่ชุดสุภาพ  รองเท้าสุภาพ   ไม่ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่รวมกันกับคนหมู่มาก และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

(รายละเอียดอื่นๆคุณครูประจำกลุ่มจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครูประจำกลุ่ม)