ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

เรื่อง  การดำเนินการรับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน เป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
………………………………………………

 

          ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

           ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก จึงประกาศรับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ฉบับ

  1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

   1.3 สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริง

  1.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 4 รูป)

   1.5 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา หรือสำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ

    1.6 สำเนาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ

(กรณีประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้แนบสำเนาใบลาออกมาด้วย จำนวน 3 ฉบับ)  ตัวอย่าง เช่น เรียนระดับ ม.2 แล้วประสงค์จะเทียบโอน ให้นำสำเนาวุฒิ ป.6 จำนวน 3 ฉบับ  และสำเนาใบลาออก ม.2   ที่มีเกรด/ผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ

2.วันเวลา และสถานที่ ในการรับสมัคร

          ระหว่างวันที่ 12- 31 ตุลาคม 2565 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก และ กศน.ตำบลในสังกัดทุกแห่ง

3. กำหนดวันเวลา  และสถานที่การขยายรับสมัคร

การขยายการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15  พฤศจิกายน  2565  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก  ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก และ กศน.ตำบลในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30